Logo Gmina Radzanów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2017 rok.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie ugradzanow.bip.org.pl został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych. Oferty przyjmowane będą w sekretariacie (pok. nr 17) do godz. 8.00 do dnia 19 kwietnia br.

ZARZĄDZENIE  NR 13/2017
 

Wójta Gminy Radzanów
 

   z dnia  27 marca 2017 r.

 

w   sprawie   ogłoszenia   otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  Gminy Radzanów  w  2017  roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 446 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Radzanów Nr  IX/47/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. i uchwały Nr VIII/37/2016 Rady Gminy  Radzanów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

1 §

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2017 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2016, poz. 1300).

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                        Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017

                                                                         Wójta Gminy Radzanów  z dnia 27 marca 2017 r.

 

                                                                                                     

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Radzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania –  Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:

  1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;
  2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

            Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie  konkursowe odbywać się  będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotację.

4. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów

5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie opisanym w ofercie.

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do   Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego  (Dz. U. 2016, poz. 1300)  należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia  19 kwietnia  2017 r.  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Radzanowie  pokój  nr 17, do godz. 8.00

2. Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwego rejestru zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

3.  Na   kopercie   należy   umieścić   następujące   informacje:   pełną   nazwę   wnioskodawcy  jego  adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarcia ofert”. 

4.  Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.        

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została tylko jedna oferta.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

1) Terminowość złożenia oferty.

2) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3) Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4) Oferent jest organizacją pozarządową, której  celem  statutowym  jest  prowadzenie  działalności  w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

5) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
       a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
       b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
       c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie  i przy zaplanowanych kosztach. 

Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W  2016  roku  Gmina  Radzanów  przekazała na realizację zadań  publicznych organizacjom  

pozarządowym  oraz  podmiotom, o  których  mowa  w  art. 3  ww.  ustawy  kwotę  5.000,00  złotych.

Szczegółowe   informacje   na   temat   konkursu   można   uzyskać   pod   numerem   telefonu

(48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

Ogłoszenie  zamieszcza  się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej:  ugradzanow.bip.org.pl,

na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

Załączniki:

Nr 1 - wzór oferty

Nr 2 - wzór umowy

Nr 3-  wzór sprawozdania

                                                               

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.