Logo Gmina Radzanów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE 6/2015
Wójta Gminy Radzanów
 z dnia 24 lutego
 2015 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań   Gminy Radzanów w 2015 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z  2014 r. poz. 1118 z  późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015 Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i Uchwały  Nr II/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2015 rok, zarządzam, co następuje: 

 § 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań Gminy Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

 

 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2015 

 Wójta Gminy Radzanów

z dnia 24 lutego 2015r

  Wójt Gminy Radzanów

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015  Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 11 grudnia 2014 r.  w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Radzanów o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

1. Rodzaj zadania.
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury, w tym  imprez kulturalnych i rekreacyjnych

2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna kwota dotacji na rok 2015 wynosi 7000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych.

3.  Zasady przyznania dotacji:

1.  Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. D. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.)

2.  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Radzanów a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji  zadania  publicznego o raz  wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

5. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.

6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy  jest korekta  kosztorysu  oferty.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania do 30 listopada 2015 roku.

Warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Wójtem Gminy Radzanów.


5. Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia:

1. Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Radzanowie pokój nr 17, lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów do  dnia 25.03.2015 r. na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r.)

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

b)  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu,

2.  Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: Wójt Gminy Radzanów– „ nazwa zadania ” z dopiskiem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi 25.03.2015 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

2. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” ;

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na  realizację zadania publicznego;

 - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 „Ustawy”, które w latach poprzednich  realizowały zlecone zadania publiczne,  biorąc pod uwagę rzetelność  i  terminowość  oraz  sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

 O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Radzanów.

7.  Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
 W 2014 roku Gmina Radzanów przekazała na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ww. ustawy kwotę 7.000 złotych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugradzanow.bip.org.pl na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl

oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

 


 

Radzanów, 24  lutego 2015 r.O G Ł O S Z E N I E


W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego:

1.Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych;
 

Wójt Gminy Radzanów prosi organizacje pozarządowe o wskazanie osób do składu komisji konkursowej zgodnie z  art. 15 ust. 2d ustawy z  dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 1118 z późn. zm.) w terminie do 20 marca 2015 r.

 

Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

wzór umowy

wzór sprawozdania

 wzór oferty

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.