Logo Gmina Radzanów

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku

WÓJT GMINY RADZANÓW

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U.z2010r.Nr234 poz.1536 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na realizację w 2013 r. zadania publicznego: w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu,

 

Rodzaj zadania.

1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych  i rekreacyjnych

1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna kwota dotacji 7000 zł, (słownie: siedem tysięcy złotych).

2.    Zasady przyznania dotacji:

1)    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

2)    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4 ) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Radzanów a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.nr6poz.25). 5) Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,

6) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,

3.    Termin i warunki realizacji zadania:

 Termin realizacji zadania do 30 listopada 2013r. Warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Wójtem Gminy Radzanów.
4.    Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia:

1)    Oferty należy składać na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r./ do dnia 13.06.2013 r. do Urzędu Gminy w Radzanowie pokój nr 17, lub pocztą: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

b) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu, 

2)    Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: Wójt Gminy Radzanów – „ nazwa zadania ” z dopiskiem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

5.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1)    Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2013 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

2)    Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy”

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Radzanów.

7.    Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W 2012 roku Gmina Radzanów przekazała na realizację zadań publicznych organizacją pozarządowym oraz podmiotą, o których mowa w art. 3 ww. ustawy kwotę  5.000 zł

 

Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

Radzanów 2013-05-20

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.