Logo Gmina Radzanów

Konsultacje programu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Radzanów 2012.11.22
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu „Programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2013 rok”
 
Z dniem 21 listopada 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
W okresie od 12.11.2012 r. do 21.11.2012 r. udostępniono i poddano opiniowaniu projekt „Program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Gminy Radzanów Nr XI//47/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, program zamieszczony był na stronach www.radzanow.pl oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radzanów.

W trakcie konsultacji nie złożono opinii ani uwag do wyżej wymienionego projektu programu.

 

Radzanów 2012.11.12

 

Z A P R A S Z A M Y

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  konsultacji w sprawie projektu pn.:
„Program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Opinie w sprawie projektu „Program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” można zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty, faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
O zachowaniu terminu wniesienia opinii decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Radzanowie adres Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów, Tel./fax 48 613 63 62, e-mail: gmina@radzanow.pl  ;

Termin zakończenia konsultacji mija 21 listopada 2012 roku.

 

Osoba prowadząca konsultacje to Magdalena Leśnowolska – Zastępca Wójta Gminy Radzanów


PROJEKT
 

Załącznik

do Uchwały Nr ……../12

Rady Gminy w Radzanowie

z dnia … listopada 2012r

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADZANÓW

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

 1. WSTĘP

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. 

„Program współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” został uchwalony na podstawie art.5 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..  

Aktywna działalność Organizacji jest z roku na rok coraz istotniejszą cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.

Organizacje rozwijają aktywność obywatelską, kształtują liderów społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak  i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie ważne, kiedy Organizacje mają możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Przy ubieganiu się o te fundusze bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu projektu jak i jego realizacji.

Program wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz gminy.

Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jego mieszkańców.

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina może wspierać w 2013 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

2. Ilekroć w tekście jest mowa o:

a.  Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

b.  Gminie – rozumie się przez to gminę Radzanów.

c.  Programie – rozumie się „Roczny program współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

d. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 CELE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

 2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji,

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

5) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,

6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,

7) promowanie aktywności społecznej, w tym działań wolontariatu.

8) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

9) współpraca w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy.

10)  pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych

 • ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

a) Pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

b) Partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

c) Efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych

d) Uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;

e) Jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

 1. FORMY  WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

1) zlecania Podmiotom Programu realizacji zadań na zasadach określonych
w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)  wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych zadaniach, poprzez:

a) publikowanie ważnych dla obu stron informacji na stronie internetowej Gminy

b) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z realizacją Programu;

c) informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem strony internetowej urzędu lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu.

3) konsultowania z Podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

4) umów partnerstwa, określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

6) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;

 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą być realizowane w formie współpracy z organizacjami:

 1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:

a) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień,

b) promocja zachowań prozdrowotnych,

c)  działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,

d) akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

e) imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,

f) inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,

g) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:

a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

b) działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie   i realizacja programów osłonowych.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,

b) organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych;

c) organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji,

d) organizacja konkursów/plenerów/wystaw ,

e) obchody rocznicy „Bitwy Radzanowskiej”

f) organizacja przedsięwzięć związanych z promocja i upowszechnianiem kultury i tradycji ludowych

g) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów, festynów,

h) przygotowywanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej.

 4. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

a) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,

b) organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c) organizacja zawodów i turniejów sportowych  

d) szkolenia dzieci i młodzieży,

e) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,

f) edukacja związana z poprawą bezpieczeństwa dzieci i uczniów,

g) aktywizowania młodzieży do działalności pozaszkolnej

 5. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym  i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek wójta, po akceptacji ich przez radę w dro­dze zmiany uchwały w sprawie rocznego pro­gramu współpracy Gminy Radzanów z organi­zacjami pozarządowymi oraz innymi podmio­tami prowadzącymi działalność pożytku pu­blicznego.

 VII. PARTNERZY WSPÓŁPRACY

W procesie realizacji programu uczestniczą:

a)  Rada Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej  i finansowej oraz ustalania dotacji na realizację zadań publicznych, nawiązywania współpracy z Organizacjami,

b)  Wójt Gminy – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z Organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom,

c)  Organizacje oraz ich związki realizujące cele statutowe na terenie gminy Radzanów,

 

VIII. ZASIĘG TERYTORIALNY

 Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia Organizacjom, jest działalność na rzecz Gminy Radzanów i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

 IX. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. , z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w 2013 roku.

 1. SPOSÓB REALIZACJI
 2. Cele zawarte w programie współpracy mogą być realizowane przez podejmowanie działań o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym:

1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania),

2) Zlecanie zadań, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.

 1. Otwarty konkurs ofert przeprowadza Wójt, na zasadach określonych w ustawie.
 2. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone w pkt. V Programu – FORMY WSPÓŁPRACY.

 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu określa  uchwała budżetowa na 2013 r..

 1. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań,  a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.  Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie  z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie Gminy Radzanów.

 XIV. TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta, niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu ofert.

 1. W skład komisji wchodzą:

a)  Pracownicy Urzędu Gminy w Radzanowie

b) Reprezentanci organizacji pozarządowych.

W skład komisji mogą również wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym , a także  w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- ocenia proponowany sposób  wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

 1. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust 2 , członek Komisji zgłasza ten fakt przewodniczącemu komisji najpóźniej przed dokonywaniem oceny i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wójt w terminie do 30 kwietnia 2014 roku przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej Gminy Radzanów Organizacja otrzymująca środki finansowe w formie dotacji lub współfinansowania zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu przez Gminę Radzanów.

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.