Logo Gmina Radzanów

Otwarty konkurs ofert na 2011 rok

            

WÓJT GMINY RADZANÓW

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację w 2011 r. zadania publicznego: w zakresie kultury fizycznej i sportu,                         

Rodzaj zadania.
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa; organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
Zadanie realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”.
1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna kwota dotacji 5000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych)
2.    Zasady przyznania dotacji:
1)    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
2)    Oferty należy składać na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. / Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2010 r./
3)    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4)    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5)    Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6)    wysokość dotacji zostanie określona w umowie.
7)    Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

3.    Termin i warunki realizacji zadania:
 Termin realizacji zadania do 30 listopada 2011r. Warunki realizacji, finansowania, rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Radzanów.

4.    Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia:
1)    Oferty należy składać na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. / Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2010 r./ do dnia 12.09.2011 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 17, lub pocztą: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów.
2)    Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: Wójt Gminy Radzanów – „ nazwa zadania ” z dopiskiem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.
5.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1)    Otwarcie ofert nastąpi 16.09.2011 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.
2)    Decyzja Wójta Gminy stanowi podstawę do umowy z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
3)    Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Radzanów, które zaspakajają ich ważne potrzeby.

7.    Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W 2010 roku Gmina Radzanów przekazała na realizację zadań publicznych organizacją pozarządowym oraz podmiotą, o których mowa w art. 3 ww. ustawy kwotę  5.000 zł


Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.