Logo Gmina Radzanów

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna 

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Wyprawka szkolna) na rok szkolny 2011/2012

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I - III szkół podstawowych, w klasie III gimnazjum, ponadto programem objęci są uczniowie słabo widzący, niesłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust.3  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
2. Pomocy, o której mowa w ust. 1 udziela się uczniom z rodzin:
- w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 351,00zł art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź.593, z póź. zm.)
- w których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza w/w kwotę –ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
- posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3.Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- dla uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie na poziomie klas I - III szkoły podstawowej - do kwoty 180,00 zł
- dla uczniów klas III gimnazjów oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie na poziomie klas I - III gimnazjum do kwoty 325,00 zł

- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie na poziomie klas IV – VI szkoły podstawowej do kwoty 210,00 zł
4. Pomoc, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
5. Wnioski można odbierać w szkołach na terenie Gminy Radzanów.
6.Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2011/2012, w terminie do 15 września 2011r.
7.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, może przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. 
8.Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy.
9. Po otrzymaniu listy uczniów wójt gminy, przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników.
10.Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu        ( faktur lub rachunków); faktury z zakupu podręczników składane są do szkoły, w której został złożony wniosek, dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je do refundacji w ramach ww. kwot .

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.